หลักสูตรเบื้องต้น

ความสำคัญ

เพื่อให้สมาชิกชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้ศึกษา เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเกราะปกป้องชายฝั่งถูกกัดเซาะ เพิ่มระดับตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุสภาวะโลกร้อน เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนให้ปลอดภัยจากสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงเช่นพายุไต้ฝุ่น ไซโคลน หรือคลื่นซึนามิ เป็นต้น

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยอมรับกันว่าป่าชายเลนสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดอ๊อกไซด์) ได้มากกว่าป่าบก ถึง 5 เท่า ดังนั้นเราจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งทะเล ได้ตระหนักและลงมือ ร่วมกัน และมั่นใจในการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วที่สุด

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย:

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้นำชุมชนชายฝั่งทะเลที่สนใจการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน แต่ยังขาดประสบการณ์และทักษะที่จำเป็น

กระบวนการศึกษาเรียนรู้

หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 9 ชุดบทเรียน (โมดูล) บรรจุ 5 – 7 บทเรียน รวมเป็น 51 บทเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาจากการอ่านบทความ ฟังไฟล์เสียงบรรยาย ชมคลิปวีดีทัศน์ ตอบคำถาม ร่วมกระดานสนทนา และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน ทุกคนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง

ผู้มาใหม่ กรุณา (ลงทะเบียน) และ (เข้าสู่ระบบ) แล้วจึงเข้าเรียนได้

เริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ตามหัวข้อโมดูลและบทเรียนด้านล่างนี้

เริ่มบทเรียนแรกของแต่ละโมดูลที่ “แนะแนวชุดบทเรียน” และต่อเนื่องไปตามลำดับ เมื่อเรียนเสร็จ ผู้เรียนจะกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”(Complete Lesson) ด้านล่างสุดของหน้าบทเรียนนั้นๆ เพื่อผ่านไปยังบทเรียนต่อๆไป

3.1 บทความหลัก 4.2 ชมวิดีทัศน์ 4.1 บทความหลัก 5.1 บทความหลัก 7.1 บทความหลัก 5.2.1 ชมวิดีทัศน์ 6.2.1 ชมวิดีทัศน์ 7.2.1 ชมวิดีทัศน์ 8.2 ชมวิดีทัศน์ 8.4 บททดสอบโมดูล 8 1.2 ชมวิดีทัศน์ 1.4 แบบทดสอบโมดูล 1 2.2 ชมวิดีทัศน์ 2.4 แบบทดสอบโมดูล 2 2.1 บทความหลัก 3.2 ชมวิดีทัศน์ 3.4 แบบทดสอบโมดูล 3 4.4 แบบทดสอบโมดูล 4 5.4 แบบทดสอบโมดูล 5 6.4 แบบทดสอบโมดูล 6 7.4 แบบทดสอบโมดูล 7 1.3 ตอบคำถาม แนะแนวโมดูล 1 1.1 บทความหลัก แนะแนวโมดูล 2 2.3 ตอบคำถาม แนะแนวโมดูล 3 3.3 ตอบคำถาม แนะแนวโมดูล 4 4.3 ตอบคำถาม แนะแนวโมดูล 5 5.3 ตอบคำถาม แนะแนวโมดูล 6 6.3 ตอบคำถาม แนะแนวโมดูล 7 7.3 ตอบคำถาม แนะแนวโมดูล 8 8.3 ตอบคำถาม แนะแนวโมดูล 9 9.1 บทความหลัก 9.2.1 ชมวิดีทัศน์ 9.3 ตอบคำถาม 9.4 บททดสอบโมดูล 9 6.1 บทความหลัก 8.1 บทความหลัก 5.2.2 ชมวิดีทัศน์ 5.2.3 ชมวิดีทัศน์ 6.2.2 ชมวิดีทัศน์ 7.2.2 ชมวิดีทัศน์ 9.2.2 ชมวิดีทัศน์

Posted

in

by

Tags: