There are no published lessons in this course yet.

Courses

  • หลักสูตรก้าวหน้า

    0 Lessons

    (สำหรับมืออาชีพ-การปลูกป่าเพื่อรับคาร์บอนเครดิต) หลักสูตรนี้จะให้ข้อแนะนำทางวิชาการและการปฎิบัติที่จำเป็นเพื่อดำเนินโครงการปลูกและฟื้นฟูสวนป่าชายเลนในพื้นที่ขนาดใหญ่ เราจะแนะนำขั้นตอนและวิธีการเพื่อขึ้นบัญชี และรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากหน่วยงานที่ให้การรับรองเช่นจาก VERRA และ Gold Standard   หลักสูตรนี้จะให้ตัวอย่างกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ปลูกและฟื้นฟู โดยจะอิงจากประสบการณ์ และผลงานของ Worldview International Foundation-WIF ที่ประเทศเมียนม่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

  • หลักสูตรเบื้องต้น

    50 Lessonsin

    ความสำคัญ เพื่อให้สมาชิกชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้ศึกษา เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเกราะปกป้องชายฝั่งถูกกัดเซาะ เพิ่มระดับตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุสภาวะโลกร้อน เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนให้ปลอดภัยจากสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงเช่นพายุไต้ฝุ่น ไซโคลน หรือคลื่นซึนามิ เป็นต้น ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยอมรับกันว่าป่าชายเลนสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดอ๊อกไซด์) ได้มากกว่าป่าบก ถึง 5 เท่า ดังนั้นเราจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งทะเล ได้ตระหนักและลงมือ ร่วมกัน และมั่นใจในการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วที่สุด กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้นำชุมชนชายฝั่งทะเลที่สนใจการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน แต่ยังขาดประสบการณ์และทักษะที่จำเป็น กระบวนการศึกษาเรียนรู้ หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 9 ชุดบทเรียน (โมดูล) บรรจุ 5 – 7 บทเรียน รวมเป็น 51 บทเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาจากการอ่านบทความ ฟังไฟล์เสียงบรรยาย ชมคลิปวีดีทัศน์ ตอบคำถาม ร่วมกระดานสนทนา และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน ทุกคนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ผู้มาใหม่ กรุณา (ลงทะเบียน) และ (เข้าสู่ระบบ) แล้วจึงเข้าเรียนได้ เริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ตามหัวข้อโมดูลและบทเรียนด้านล่างนี้ เริ่มบทเรียนแรกของแต่ละโมดูลที่ […]